Pomagamy firmom zwiększać zyski i podnosić efektywność działań, świadcząc usługi doradcze w poniższych obszarach

Wspieramy naszych Klientów w procesie tworzenia nowej lub modyfikacji istniejącej strategii, w szczególności w poniższym zakresie:

 • analiza strategiczna
 • formułowanie wizji, misji i celów strategicznych
 • przygotowanie strategii oraz jej konkretyzacja do poziomu funkcjonalnego
 • zapewnienie kluczowych zasobów
 • zarządzanie oparte o wartość (Value Based Management)
 • zarządzanie zmianą i ryzykiem
 • restrukturyzacja

W procesie przygotowania i wdrożenia strategii wykorzystujemy w zależności od potrzeb metody, narzędzia i modele w obszarze: VBM, Strategiczna Karta Wyników, TQM, MBO, Lean Management, Six Sigma oraz inne.

Przygotowanie dobrej strategii i jej skuteczne wdrożenie bezpośrednio przekłada się na wyniki firmy oraz jej pozycję rynkową. Współpraca z zewnętrznym doradcą ułatwia dokonanie najlepszego wyboru opcji strategicznej i ścieżki dalszego rozwoju w czasach niepewności i zmienności otoczenia rynkowego, a także maksymalizuje prawdopodobieństwo skutecznego wdrożenia strategii.

Pomagamy naszym Klientom zwiększyć osiągane zyski poprzez usprawnienie procesów w obszarze sprzedaży i marketingu. Koncentrujemy się nie tylko na zwiększeniu sprzedaży, ale też na poprawie rentowności, zwiększeniu skuteczności i efektywności działań sprzedażowych, lepszym dotarciu do rynku, doskonaleniu obsługi Klienta i poprawie relacji z Klientami oraz wielu innych aspektach, składających się na ostateczny sukces działań handlowych.

W szczególności wspieramy naszych Klientów w poniższych obszarach:

 • strategia sprzedaży
 • strategia marketingowa, strategia marki, strategia produktu
 • efektywność i skuteczność procesów sprzedaży, modyfikacja procesów sprzedaży
 • projektowanie struktur działów sprzedaży
 • strategie cenowe
 • strategia dotarcia do rynku, kanały sprzedaży i kanały komunikacji z rynkiem
 • zarządzanie obszarem sprzedaży – planowanie i budżetowanie, kontrola wyników, analiza kluczowych wskaźników
 • zarządzanie obszarem sprzedaży – wytyczanie celów i zadań, udzielanie informacji zwrotnej, motywowanie, finansowe i pozafinansowe systemy motywacyjne
 • zarządzanie relacjami z Klientami kluczowymi
 • jakość obsługi Klienta, satysfakcja i lojalność Klienta, customer experience management
 • zarządzanie wizerunkiem firmy, marki, produktu
 • wsparcie w zakresie badań i analiz marketingowych

Nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania firmą i jej finansami jest właściwe wdrożenie zasad controllingu, rachunkowości zarządczej i budżetowania.

Wspierając zarządy przedsiębiorstw w zakresie finansów, controllingu i budżetowania koncentrujemy się w szczególności na:

 • wskazywaniu działań, mających na celu zwiększenie rentowności i wzrost zysku przedsiębiorstwa
 • kontroli i optymalizacji kosztów działalności
 • wdrożeniu lub modyfikacji procedur i zasad w obszarze controllingu i rachunkowości zarządczej
 • optymalizacji procesów budżetowania i monitorowania realizacji planu
 • skutecznym wykorzystaniu otrzymywanej informacji w decyzjach zarządczych
 • skutecznym zarządzaniu płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Doskonalimy procesy operacyjne przedsiębiorstw, poszukując usprawnień w obszarze jakości, kosztów i wydajności. W szczególności koncentrujemy się na:

 • mapowaniu procesów, analizie ich efektywności, poszukiwaniu obszarów możliwych usprawnień
 • optymalizacji procesów, w tym likwidacji wąskich gardeł, lepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów, optymalizacji kosztów
 • doskonaleniu jakości
 • wdrażaniu zasad zarządzania projektami
 • wdrażaniu standardów Lean Management, Six Sigma
 • zarządzaniu procesami, wytyczaniu celów, KPI, monitorowaniu i analizie wskaźników
 • poprawie komunikacji wewnętrznej, lepszym przepływie informacji i wymiany wiedzy

Dążąc do realizacji celów strategicznych Klientów, poświęcamy uwagę również miękkim aspektom zarządzania i procesom zachodzącym w tym obszarze. Działania w obszarze komunikacji wewnętrznej, współpracy i motywacji mogą być częścią szerszych prac, bądź stanowić odrębny projekt dedykowany poprawie funkcjonowania przedsiębiorstwa w jednym z tych obszarów.

W zakresie komunikacji wewnętrznej, współpracy i motywacji w szczególności wspieramy naszych Klientów w poniższych obszarach:

 • finansowe i pozafinansowe systemy motywacyjne
 • aspekty psychologiczne w zarządzaniu zespołami
 • kultura organizacyjna – badanie, analiza oraz modyfikacja lub tworzenie pożądanej kultury organizacyjnej
 • zarządzanie konfliktem
 • zarządzanie zmianą w organizacji

Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi zapewniamy szerokie, całościowe spojrzenie na organizację i zachodzące w niej procesy, a tworzone przez nas rozwiązania dostosowane są do specyficznych potrzeb Klientów oraz uwarunkowań rynkowych tak, by ich wdrożenie wspierało realizację celów przedsiębiorstwa.