Przykładowe zrealizowane przez nas projekty:

Projekt zrealizowany dla średniej wielkości spółki z branży logistycznej.

Projekt obejmował przygotowanie strategii handlowej, zaprojektowanie struktury Działu Sprzedaży wraz z określeniem liczebności i struktury geograficznej na kolejnych etapach rozwoju działu, a także zakresów obowiązków, uprawnień i kompetencji dla poszczególnych stanowisk, przygotowanie wszystkich narzędzi i metod pracy dla przyszłych pracowników, w tym zaprojektowanie systemu planowania i budżetowania, monitorowania wyników i udzielania informacji zwrotnej. Wyznaczono również wskaźniki, które powinny być monitorowane na każdym ze szczebli, pozwalające na ocenę efektywności projektu, działu i poszczególnych pracowników. Elementem projektu było również przygotowanie systemu motywacyjnego. W końcowym etapie wsparcie w zakresie rekrutacji pracowników oraz opieka w pierwszym okresie po wdrożeniu.

  • W efekcie projektu powstał wyodrębniony w strukturze, w pełni przygotowany do pracy Dział Sprzedaży, realizujący założenia strategii handlowej.

Audyt obszaru sprzedaży realizowany był dla wielu przedsiębiorstw, o różnej wielkości i z różnych branż, między innymi dla średniej wielkości firmy logistycznej, dużej firmy produkcyjnej, średniej wielkości firmy handlowej.

Audyt obszaru sprzedaży ma na celu diagnozę i ocenę stanu obecnego i wskazanie sugerowanych usprawnień. Uwzględnia ocenę poprawności, skuteczności i efektywności struktury i działań sprzedażowych w obszarze strategii sprzedaży, procesu sprzedaży, planowania, budżetowania i kontroli wyników, struktury zespołów sprzedaży, zarządzania relacjami z klientem i portfela klientów, zarządzania sprzedażą i motywacji pracowników oraz kompetencji pracowników w zakresie technik sprzedaży.

  • W efekcie audytu przygotowane zostaje podsumowanie wraz z sugestiami kierunków rozwoju, wykazem sugerowanych zmian i udoskonaleń oraz wskazaniem projektów, które powinny zostać zrealizowane, by firma mogła skutecznie realizować założone cele handlowe.

Projekt zrealizowany dla przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

Projekt obejmował przygotowanie wizji i wartości firmy oraz przygotowanie strategii marketingowej z uwzględnieniem poszczególnych segmentów rynku, w tym wytyczenie celów na kolejny rok, dobór kanałów komunikacji z rynkiem, przygotowanie planu działań marketingowych wraz z harmonogramem i budżetem. Integralną częścią projektu była późniejsza współpraca w Klientem w wybranych obszarach w ramach outsourcingu działań marketingowych.

  • W efekcie projektu powstał spójny plan działań marketingowych na kolejny rok, mieszczący się w założonym budżecie, wspierający realizację celów strategicznych, spójny z wizją i wartościami przedsiębiorstwa.

Warsztaty strategiczne prowadzone były dla wielu różnych firm, z różnych branż, zarówno B2B, jak i B2C, między innymi dla dużej firmy produkcyjno-handlowej, średniej wielkości firmy logistycznej, małej firmy z branży wyposażenia wnętrz.

Warsztat strategiczny realizowany jest z kadrą zarządzającą, obejmuje dwa lub trzy dni robocze. Podczas warsztatu w gronie kadry zarządzającej dokonywana jest analiza strategiczna:  makrootoczenia, otoczenia konkurencyjnego, zasobów firmy przy wykorzystaniu narzędzi i metod dostosowanych do specyfiki działalności klienta i jego branży. Na podstawie dokonanej analizy wytyczane są kierunki działań strategicznych i cele przedsiębiorstwa, następnie zoperacjonalizowane dla poszczególnych obszarów. Integralną częścią warsztatu jest określenie wizji i wartości firmy. Forma warsztatowa umożliwia pełne zaangażowanie wszystkich wskazanych przez klienta osób w proces tworzenia strategii.

  • Efektem pełnego warsztatu są określone wizja, wartości, strategiczne kierunki rozwoju firmy, cele strategiczne i cele operacyjne oraz projekty do realizacji w ramach wdrożenia strategii.

Projekt zrealizowany dla wchodzącej na rynek marki z sektora B2C.

Projekt obejmował przygotowanie strategii marki według modelu Brand Key, opracowanie USP, RTB, roli marki, pozycjonowania w umysłach konsumentów, wsparcia racjonalnego i emocjonalnego, określenie osobowości marki, jej personifikacja i archetyp oraz określenie tonalności marki. W ramach projektu dokonana została segmentacja rynku, określone zostały segmenty docelowe oraz dla każdego z nich kanały komunikacji marketingowej. Projekt uzupełniony został przygotowaniem planu, harmonogramu i budżetu działań marketingowych wraz z doborem wskaźników umożliwiających monitorowanie skuteczności i efektywności działań.

  • Efektem projektu było przygotowanie strategii marki umożliwiającej jej skuteczne wprowadzenie na rynek i stworzenie podstaw do szybkiego wzrostu świadomości marki.

Projekt realizowany dla różnych firm z różnych branż, między innymi dla średniej wielkości firmy logistycznej i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

Projekt obejmuje przygotowanie pełnego systemu premiowego dla pracowników działu sprzedaży, spójnego z celami strategicznymi firmy, zapewniającego bezpieczeństwo budżetowe i uwzględniającego specyfikę struktury firmy i działu oraz specyfikę branży.

  • W efekcie powstaje gotowy do wdrożenia system premiowy, wspierający realizację celów sprzedażowych przedsiębiorstwa.

Projekt zrealizowany dla średniej wielkości firmy handlowej.

Projekt obejmował przygotowanie i wsparcie we wdrożeniu strategii cross-selling i sprzedaży opartej o produkt dopełniający, mających na celu osiągnięcie szybkiego i wysokiego wzrostu sprzedaży. Integralną częścią projektu było opracowanie koncepcji produktu dopełniającego, będącego własnym produktem klienta, uzupełniającym ofertę handlową pozostałych sprzedawanych przez klienta marek. Dodatkowo przejęto pełną odpowiedzialność za zaprojektowanie i wykonanie produktu dopełniającego.

  • Efektem projektu było przygotowanie strategii oraz działań sprzedażowych opartych o cross-selling i produkt dopełniający, przygotowanie produktu dopełniającego, wdrożenie i osiągnięcie wzrostu sprzedaży.

Projekt zrealizowany dla dużej firmy usługowej w obszarze B2B.

Projekt obejmował wdrożenie dedykowanego firmie rozwiązania, bazującego na Zrównoważonej Karcie Wyników, zdefiniowanie kluczowych procesów oraz ich optymalizację pod kątem kosztów i jakości, wyznaczenie celów strategicznych i celów operacyjnych. Zaprojektowano i wdrożono nową strukturę organizacyjną, wraz z przygotowaniem profili kompetencyjnych, zakresów obowiązków i uprawnień dla wszystkich stanowisk w nowej strukturze. Dodatkowo zmodyfikowane zostały procesy w obszarze controllingu, wdrożono odpowiadający nowym celom i strukturze system planowania, budżetowania, monitorowania wyników, korygowania odchyleń i obiegu informacji zwrotnej.

  • W efekcie projektu powstała nowa struktura, bardziej elastyczna, szybciej reagująca na wyzwania rynku. Wdrożone narzędzia i metody zarządzania pozwoliły na optymalizację kosztów i zwiększenie efektywności działania oraz poprawę rentowności firmy.

Projekt zrealizowany dla średniej wielkości firmy usługowej.

Projekt obejmował realizację cyklicznych warsztatów, mających na celu poprawę współpracy pomiędzy dwoma silnie skonfliktowanymi działami. Podczas warsztatów wypracowano również wspólne wartości firmy oraz nowe zasady komunikacji wewnętrznej. Nauczono pracowników asertywnego rozwiązywania konfliktów oraz zasad dobrej, konstruktywnej współpracy i komunikacji.

  • W efekcie poprawie uległa komunikacja i współpraca pomiędzy dwoma kluczowymi działami, co pozwoliło firmie na usunięcie wąskich gardeł w procesie obsługi klienta, w który zaangażowane były dwa skonfliktowane działy.

Projekt zrealizowany dla małej firmy produkcyjnej.

Projekt obejmował przygotowanie strategii marketingowej i strategii sprzedażowej, wraz z dokonaniem segmentacji rynku, wyborem docelowych segmentów, pozycjonowaniem marki, określeniem kanałów komunikacji z rynkiem i kanałów sprzedaży. Przygotowane zostały cele strategiczne i operacyjne oraz budżet na pierwsze dwa lata działalności.